Zarządzenie nr 346/23 [06.09.2023]

 

 

 

 

Zarządzenie nr 84/20
Prezydenta Bytomia
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.

materiały do pobrania:

treść ogłoszenia | kwestionariusz osobowy | oświadczenie

ZARZĄDZENIE NR 170/19
PREZYDENTA BYTOMIA
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. nr 154, poz. 1629) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1298), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark, zwanego dalej „Teatrem”.

§ 2

Wymagania kwalifikacyjne, formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora oraz informacje o procedurze konkursowej określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 3

Treść ogłoszenia o konkursie podaje się do wiadomości pracownikom Teatru poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Teatru.

§ 4

Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytom oraz Teatru, a także w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz regionalnym.

§ 5

1. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem zamieszczenia ogłoszeń o konkursie, o których mowa w § 4.
2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na czas do 60 dni od daty upływu terminu składania wniosków.

§ 6

W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent Bytomia powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom: Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń oraz Wydziału Kultury i Sportu.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Bytomia
  Mariusz Wołosz
Załącznik
do zarządzenia nr 170/19
Prezydenta Bytomia
z dnia 16 kwietnia 2019 r.


OGŁOSZENIE KONKURSOWE

§ 1. Przedmiot

Przedmiotem ogłoszenia jest konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji artystycznej- Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark z siedzibą w Bytomiu przy ul. Wojciecha Kilara 29, zwanym dalej „Teatrem”. Zakresem będzie wykonywanie zadań dyrektora określonych w statucie instytucji w okresie trzech sezonów artystycznych.

§ 2. Wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów

1. Kandydat na stanowisko dyrektora Teatru musi spełniać poniższe wymogi formalne:
– posiadać wykształcenie wyższe;
– posiadać minimum 5 lat stażu pracy, w tym minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub związanym z zarządzaniem zespołem;
– posiadać doświadczenie przy tworzeniu i realizacji projektów kulturalnych lub pracy w instytucjach kultury;
– spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
– niekaralność;
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania merytoryczne, które musi spełniać kandydat na stanowisko dyrektora Teatru:
– znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych;
– znajomość statutowych zadań Teatru i jego specyfiki jako instytucji artystycznej;
– znajomość metod zarządzania finansami i zespołem oraz umiejętność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji i planowania;
znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

3. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:
– doświadczenie w zakresie realizacji dużych projektów artystycznych;
– doświadczenie w zarządzaniu zespołem nie mniejszym niż 20 osób;
– doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury o profilu związanym ze sztuką taneczną:
– studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem, szczególnie w dziedzinie kultury;
– doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych.

§ 3. Warunki formalne zgłoszenia do konkursu

1. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:
– kwestionariusz osobowy;
– pisemne zgłoszenie do konkursu z uzasadnieniem motywującym kandydowanie na stanowisko dyrektora Teatru;
– własnoręcznie podpisany życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej oraz wykształcenia;
– pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej i organizacyjnej Teatru, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe placówki i kierunki rozwoju instytucji (w wersji papierowej i elektronicznej);
– udokumentowane (kserokopiami: świadectw pracy, zaświadczeń, innych umów, listów referencyjnych, dokumentów potwierdzających) co najmniej 5- letni staż pracy oraz 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub w zarządzaniu zespołem (do tego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, pełnienie funkcji w organach zarządczych spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń);
– udokumentowane doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucjach kultury (kserokopie: świadectw pracy, zaświadczeń, innych umów, listów referencyjnych, dokumentów potwierdzających);
– kserokopie dyplomów ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia  o stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach;
– w przypadku spełniania kryteriów preferowanych dokumenty potwierdzające ich spełnienie;
– oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że stan zdrowia kandydata pozwala na pracę na stanowisku kierowniczym;
– oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że uczestnik nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub skarbowe;
– oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, z późn. zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
– oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z pozń. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego;
– oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument) o znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym  na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji;
– oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że po zakończeniu procesu wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora wyraża zgodę na upublicznienie koncepcji programowej i koncepcji organizacyjnej Teatru;
– do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty, opinie lub rekomendacje.

2. Autorska koncepcja programowa i organizacyjna, o której umowa w ust. 1 pkt.4 powinna opierać się na dotychczasowym dorobku Teatru, tradycji tańca w Bytomiu oraz być zgodna  z idęą jego powołania i celami statutowymi.

3. Koncepcja programowa, której zawartość nie powinna przekroczyć 10 stron musi zawierać:
– ramowy program działalności Teatru na co najmniej 3 lata;
– plan organizacyjno-finansowy Teatru (w tym projekt struktury organizacyjnej, polityki finansowej, modelu zarządzania, optymalizacji zatrudnienia, planów remontowych i inwestycyjnych);
– plan komunikacyjno-promocyjny Teatru, w tym plan poszerzania odbiorców Teatru;
– plan współpracy z innymi instytucjami kultury, organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi,  a także podmiotami i środowiskami na poziomie miasta oraz województwa;
– koncepcja programowa powinna wpisywać się w dokumenty strategiczne Miasta, w tym Gminny Program Rewitalizacji.

4. W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru, jego koncepcja, zgodnie z zapisami ustawy, będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury.

§ 4. Procedura konkursowa

1. Podpisane oferty wraz z załącznikami oraz spisem wszystkich dokumentów składanych  przez kandydata należy przesłać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata na adres: Wydział Kadr, Płac i Szkoleń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,  z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark – NIE OTWIERAĆ”,

 2. Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 20 maja 2019 r. do godz. 17.30 (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się na okres do 60 dni od daty upływu terminu składania wniosków.

4. Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Teatru udziela Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, ul. Wojciecha Kilara 29, 41-902 Bytom, tel. 32 428 13 00, e-mail: sekretariat@teatrrozbark.pl), a także Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu (poniedziałek: 7.30-17.30, wtorek-piątek:7.30-15.00, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom, tel. 32 77 98 701, e–mail: kk@um.bytom.pl).

5. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent Bytomia powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy. Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru będzie upubliczniony.

6. Zgłoszenia uczestników zostaną ocenione przez komisję konkursową. O miejscu, terminie i warunkach stawiennictwa przed komisją uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.

7. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

8. Oferty, które wpłynęły w terminie nie są zwracane.

9. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie.


Prezydent Bytomia
  Mariusz Wołosz